رد و بدل شدن الفاظ ركيك در فضاى مجازى هم جرم محسوب مىشود

Jeem - - الصفحة الأولى -

سرهنگ حسن عرفاني رئیس پلیس فتاست که در اولین تماس تلفني با رویي گشاده پاسخگوي سوالات جیم در خصوص سوژهمان شد. عرفاني گفت : »به هر حال این چت رومها مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دارند اما اگر تخلفي انجام شود حتما بررسي ميشود .« وي افزود : »متاسفانه همیشه فضاي مجازي پر از تهدید و آسیب بوده است و این چت رومها هم از این قضیه مستثني نیستند .« رئیس پلیس فتاي خراسان رضوي در پاسخ به این سوال که مصداق جرم در این سایتها چیست، اظهار کرد : »مصداق جرم در این فضاهاي مجازي هماني است که در فضاي سنتي وجود دارد. به عنوان مثال رد و بدل شدن الفاظ رکیک بین افراد و قرار و مدارهاي خارج از شئونات اسلامي جزو مصادیق جرم در فضاي مجازي محسوب ميشود .« سرهنگ عرفاني در آخرین پاسخش به سوالات جیم در مواجهه با این سوال که پس چرا این چت رومها فعالیت ميکنند و کسي با آنها برخورد نکرده است، گفت : »اتفاقا خوب شد که شما گوشزد کردید، حتما به همکاران

ميگویم این قضیه را پیگیري کنند !«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.