هطساویا گرزبرت زا اقآ تسین!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ضرف دینک شطع دیراد... دنهاوخیم امش ار بل یاهمشچ هک بآ نآ س �در و اراوگ تسا، دنربب. یفرظ هک هارمه تدوخ �نا دیربیم شاهزادنا هچ ردق سا �ت !!؟ کچوک؟ گرزب؟ طسوتم؟ همشچ تمحر و ششوج سادخ �ت ، یفرظ هک امش ار هب ادخ دناسریم ای ساو �هط دوشیم دیاب ردقچ شاب �د !!؟ ماما اضرهیلع) ملاسلا( یفرظ تسا هک ش �ام ار هب بآ دناسریم. ینعی هطساو تسا ِنیب ش �ام و بآ! چیه فرظ و یاهطساو رتگرزب زا اقآ ادیپ دینکیمن. یتقو ناتلد دریگیم، یتقو ره هچ شیادص دینزیم و یباوج دیونشیمن ناشیا ار ساو �هط رارق دیهدب و هب وا سوتم �ل ش �دیو . ناتفرح ار هب ما �ما دییوگب و زا وا دیهاوخب هک ناتیارب اعد دنک و بلط شزرمآ... ب �یار هکنیا ماما ار ساو �هط رارق یهد زا شهار یورب �د ، شهار اهنت دنچ هلمج سا �ت و لد کاپ دهاوخیم. ناتتساوخرد ار دیناوتیم یروجنیا دییوگب: مهللا ینا سا �کلئ و هجوتا کیلا هجحلاب ای مان) صعم �مو ع)(( نإ �ی هجوت �ت کب لا �ی یبر یف یتجاح هذه، یضقتف یل مهللا هعفش یف... پ �اراگدرور ! م �ن زا وت ساوخرد �ت منکیم و هب سو �هلی تتجح هب ت �و یور م �مروآی . یا مان) صعم �مو ع)(( نم رد دروم مزاین هب سو �هلی وت هب پ �راگدرور شیوخ هجوتم شیم �مو ات متجاح ار هدروآرب دییامرف. ایادخ! وا ار عیفش نم نادرگ. بجتسا یل لاوم.... بق �ل زا هکنیا زا ح �مر جراخ ش �دیو و اب ماما یظفاحادخ دینک... دنچ هظحل ثکم دینک. یزیچ هدنام هک شیارب اعد هدرکن شاب �دی !؟ یسک تسه هک سامتلا اعد هتفگ شاب �د و شومارف �ش هدرک شاب �دی !؟ لبق ناتنتفر امتح یارب همه اعد دینک. یارب ردام، یارب ردپ، یارب ردارب، یارب تسود.... یارب جرف ماما ناتنامزجع) ...( یارب شخب �ش و شزرمآ ناتدوخ و همه سک �ینا هک ناشتسود دیراد و دیرادن... دعب زا رضحم ماما جراخ دیوش و قیفوت هرابود ندمآ ار بلط دینک... گا �ر نآ ش �یرت ک �ه رد ناخ �ه ه �ر سک �ی دباوخیم، شپ �ت رد هناخ ش �ام ه �م رگنل هتخادنا، یاهفرح نیا نوتس هیاسمه، یوت شوگ �نات هتفر و لااح ش �ام مه کی سمه �ر سه �دیت ، یاب �د زا نیمه لااح ب �یار داصتقا یگدنز شم �ناتکرت ، همانرب یدیدج دیزیرب. لااح رگید ش �ام اهنت سین �دیت هک ره یروج ساوخ �دیت یجرخلو دینک و هب بیج اباب کت دینزب! رگا شیب زا هزادنا یجرخلو دینک، رگا سح �با و باتک هتشادن شاب �دی ، رگا هرابرد نازیم ناتدمآرد تقادص شادن �هت دیشاب و... نکمم سا �ت س �ر نیمه سم �لئا هن نادنچ گرزب، ناتراک هب یاهاج کیراب دشکب. سپ یارب یریگشیپ زا نیا اهتیعقوم، دیاب یتاکن ار هب ناتیاهراتفر قاجنس دینک: یمه �ن لوا راک، شنب �دینی و اب ه �م فادها ناتیلام ار شم �صخ دینک. نیا هک یاهجرخ ساسا �ی و ض �یرور گدنز �ی شم �ناتکرت سیچ �ت ؟ چ �ه ینامز رارق سا �ت ب �ه اهنآ یزادرپب �د ؟ یهاوخیم �د هناخ گرزب شاد �هت شاب �دی ای هب یمه �ن یاهناخ ک �ه دیراد افتکا دینک؟ دیرخ وردوخ ار یوت ناتهمانرب دیراد؟ مزلا سا �ت ود یرفن راک دینک؟ و... یارب ره مادک زا فادها ناتیداصتقا کی نامز نییعت ینک �د و یارب سر �ندی ب �ه نآ، سم �ناتری ار صخشم دینک. کی سح �با یکناب شم �کرت داجیا دینک هک ناتیارب مکح کلق ود یرفن ار شاد �هت دشاب. ره هچ هک رارق سا �ت پ �س زادنا دینک ار ود فن �یر یوت نیمه لق �ک دیزادنیب. یروجنیا مه هزیگنا ناسپ �زاد ندرک لااب دوریم و مه تذل یرتشیب دراد. رگا جرخلو سه �دیت : رگا ره ود ناترفن یلیخ لها شگ �ت و راذگ و دیرخ ندرک سه �دیت ، ی �ک سق �تم زا دمآرد تهنایهام �نا ار یارب یرفت �ح رانک دیراذگب. نامز �ی هک نیا هریخذ دنمشزرا هت شک �دی ، رگید رود ینارذگشوخ ار طخ دیشکب! رد گدنز �ی ش �ام زا یا �ن هب عب �د ، ثداوح یغ �ر ظتنم �یاهر شیپ دهاوخ مآ �د هک یتقو درجم دیدوب، لیخ �ی هجوتم تماخو عاضوا دیدشیمن. یرامیب، یبارخ لیاسو هناخ، رفس یروف و... شیمه �ه یشخب زا ناتدمآرد ار هب نیا عوضوم صاصتخا دیهدب و نآ ار هدیدان دیریگب ات رد نیا عقاوم سناژروا �ی هب ناتداد دسرب! ره هتفه سررب �ی دینک هک مانرب �ه ناتیزیر سرد �ت زا بآ هدمآرد ای هن؟ شا �ناتتاهابت زا جک �ا بآ هدروخیم؟ ردقچ سناوت �دیاهت ناسپ �زاد ینک �د و ردقچ زا تبیج �نا هتفر سا �ت ؟ اب نیا راک ه �م یرهمانرب �یز هدنیآ، ره زور رتهب و رتهب شیم �دو و مه دیناوتیم هسرت �ا و هینارگن �یا تیلام �نا ار مک مک عفر دینک، هولاع رب اهنیا هب ش �تخان یبوخ زا هزاین �ا ، قن �طا توق و عض �ف یداصتقا رگیدمه دیسریم و رد هجیتن هب دوبهب داصتقا ناتکرتشم کیدزن دیوشیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.