هب ندناوخ یضعب زا ترایزهمان اه شرافس میاهدش

Jeem - - الصفحة الأولى -

یرتفورعم �ن و شنیرتدراو ترایز هعماج هریبک سا �ت . گا �ر کی نامز �ی ناتبیصن ش �د و کی ترایز ود س �ه هتعاس دیتفر امتح نآ ار دیناوخب و زا ناعم �شای لفاغ شن �دیو . یتح رگا تصرف یمک دیراد طقف کی شاهحفص ار دیناوخب . هعفد عب �ید هک مرح دیتفر هحفص شامود ار و نیمه ط �رو همادا یهد �د ات اعد هب رورم مز �نا هب نایاپ دسرب. دعب زا نآ همانترایز صاخ ماما اضر هیلع) ملاسلا( تسا هک رد مرح هب روفو ادیپ دوشیم. اتیاهن ترایز نیما ا... هک هحفص 74 یاههمانترایز لخاد مرح سا �ت . مه هاتوک تسا و مه هب درد یناسک دروخیم هک تقو یدایز دنرادن. ره یسک مه هک لاح و یاوه ندناوخ همانترایز ن �دراد دناوتیم ود تعکر من �زا ترایز هک لثم زامن حبص هدناوخ دوشیم و شتین ترایز تسا ار دناوخب و هیده دنک هب ماما اضر هیلع) ملاسلا.( هتبلا زامن ترایزِ یلصا دعب زا ندناوخ همانترایز هدناوخ دوشیم و یروجنیا هدناوخ دوشیم: عکر �ت لوا: دمح+ ی �س و تعکر مود: دمح+ نمحرلا و رد یاعد سد �ت مه ره هچ دیتساوخ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.