هب لابند بحاصهناخ دیشاب

Jeem - - الصفحة الأولى -

رد ه �ر یاهناخ یارب نامهم کی یناکم ار مهارف دننکیم هک رد نآ رتتحار شاب �د و هب شنابزیم رتتحار یسرتسد هتشاد دشاب. یخرب یاهناکم صاخ رد مرح سه �ت هک شرافس تساهدش رد اجنآ همانترایز میناوخب و لسوتم میوش هب اقآ! شلصا هضور هرونم سا �ت . ضور �ه هرونم ينعی لحم يلصا ح �مر ينعی نامه کت �یاه زا کاخ شهب �ت هک شیمه �ه دنیوگیم. یارب ادیپ ندرک ضور �ه هرونم، اهمناخ دیاب هب نیا سق �تم مرح دنورب: ناویا لاط. سلاراد �هداع . برد یلاط نییاپ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.