نیا هناخ شرد زاب تسا...

Jeem - - الصفحة الأولى -

دراو ره یاهناخ هک دیهاوخیم شب �دیو دیاب رد ینزب �د و زا بحاص هناخ جا �هزا دورو دیهاوخب. اب یلد هک شم �قات رادید ترضح تسا تشپ رد هناخ دیتسیاب. هزاجا دورو دیهاوخب. هزاجا دورو هب یاهناخ هک شرسارس یارب امش تینما و شمارآ سا �ت و ناتنابزیم یسک سا �ت هک یلیخ گرزب سا �ت ، نآ ردق گرزب هک ش �ام و مامت اهدرد و جنرناتیاه ریز هیاسشا اج یمدیوش . هناتخبشوخ ب �یار ره یدورو مرح هولبات �یا نذا لوخد ار بصن دناهدرک... هچ یزیچ زا نیا رتهب!؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.