سینمایی که آینه تاریخ ما نیست!

Jeem - - الصفحة الأولى - سید مصطفی صابری irjeem. saberi@sm. وحید تفریحی irjeem. tafrihi@v.

برای سالها روز 21 شهریور، روز ملی سینما بود اما این مناسبت به دلایل بسیار نامعلومی علومی از تقویم حذف ش �د، سالهای قبل روز وز ملی س �ینما بهانه خوبی بود ب �رای آنکه مقداری قداری از مظلومی �ت س �ینما بگوییم، از س �الن نهای های قدیمی و فرس �وده، از بیتوجهی مخاطب طب به س �ینمای ملی، از کپیهای غیر مجاز فیلمها فیلمها که تیشه به ریش �ه سینما زده و... اما حالا که این مناسبت در تقویم نیست میشود مقداری قداری زیر آب س �ینما را زد و از کمبودهای س �ینما گفت، یک �ی از مهمترینِ این کمبودها فقدان نگاه ملی در س �ینما است. سینمای هر کشور آینهای از فرهنگ و تاریخ آن کشور است، ت، اما در کش �ور ما به دلایل زیادی س �ینما حداقل در برابر تاریخ کوتاهی کرده اس �ت، هر ر چند شاید تمام تقصیر این ماجرا هم متوجه سینما نباش �د، اما باید پذیرفت اگر مخاطب داخلی بخواهد روزی یک مناسبت یا شخصیت ت ملی را از خلال یک فیلم س �ینمایی بشناس �د د باید گزینهای برای تماش �ا باش �د، پخش فیلمهای مهای س �ینمایی تک �راری در مناس �بت های خاص توسط س �یما بیانگر همین ظرفیت روی زمین مانده اس �ت. حتی برای نس �ل های بعد، مردم کش �ورهای دیگ �ر یا هموطنانی ک �ه خارج رج از کش �ور زندگی میکنند س �ینما بای �د به عنوان رس �انه ای ساده، در دس �ترس و جذاب و قابل فهم، ابزاری باشد برای شناخت بیشتر فرهنگ رهنگ و تاریخ و دین مردمان این دیار. اما افس �وس وس و صد افسوس که مسئولان رسانه ملی ما ترجیح رجیح میدهن �د هزینهه �ای میلیاردی ب �رای خرید رید و دوبله س �ریال های کُرهای و ... داشته باشند ند اما به عنوان س �رمایه گذار در یک پروژه س �ینمایی نمایی مش �ارکت نکنن �د، ی �ا با ان �دک بودج �ه ای به ساخت فیلمهای تلویزیوني یکبار مصرف بدون ماندگاری بس �نده کنند. واقعاً چه اشکالی دارد صدا و س �یما فقط مصرف کنن �ده فرآوردههای ههای س �ینمایی نباشد و وقتی نهادهای دیگر جرات ات و امکان ورود به ماجرا و حمایت از سینمای ی ملی را ندارند این اق �دام را انجام دهد. وضع بخش خش خصوصی هم که معلوم است، حکایت نهادهای دهای دیگ �ری که بضاع �ت و امکان درگیر ش �دن دن در ماج �را را دارند هم فرقی ندارد. اینجاس �ت ت که فیلس �از میماند و دغدغههای �ی که بدون حامی مجبور اس �ت از آن صرف نظ �ر کند و اینچنین چنین اس �ت که سینمای ما اثر فاخری برای بسیاری ری از مناسبتهای مهم کشور ندارد یا اگر دارد توسط وسط گروهی خاص و نخ نما ساخته شود که آثارشان رشان فاقد اس �تانداردهای اولیه ب �رای جذب مخاطب اطب اس �ت. فراموش نکنیم با تولید ه �ر اثر فاخر، ر، آن اثر فقط و فقط در س �ینما اکران نمیش �ود، بلکه بعد از مدتی وارد ش �بکه نمایش خانگی میشود یشود که حالا بس �یار گسترده و موفق است، چندی ی بعد هم سر از تلویزیون درمیآورد، امکان اکرانش ش در کش �ورهای دیگر هم که هست، اما سینمای ما به خاطر بی توجهی خودش، سیاستگذاریهای غلط و نب �ود حمایتهای لازم فقط فیل �م اجتماعی عی و طنز میس �ازد و بس!! کم کم کار بهجایی رس �یده که بعید نیست در س �الروز حماسه فتح خرمشهر مشهر تلویزی �ون ب �ه پخش فیلم »چهارش �نبه س �وری وری« « فرهادی بس �نده کند چون یک �ی از بازیگرانش ش ته لهجه خرمشهری دارد!!! شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مناسبتی خاص دنبال دیدن فیلمی از سینمای ایران متناسب با آن مناسبت باش �ید اما هر چه به این در و آن در زدید و آرش �یو سینمایی را زیر و رو کردید حتی یک فیلم هم درباره آن پیدا نکرده باشید؛ البته این نقصان در مواجهه با مناسبتهایی عادی و مواردی که غنای داستانی ندارد و در قالب سینما چندان جذابیت پیدا نمیکند را میتوان امری عادی دانست اما ماجرا وقتی عجیب میشود و تاسف دارد که میبینیم مناسبتهایی بسیار مهم و تاریخساز که البته هم غنای داستانی دارد و هم جذابیت، در دایره سینما هیچ جایی پیدا نمیکند و مهجور میماند و حتی یک فیلم س �ینمایی هم درباره آن س �اخته نمی شود؛ اگر هم مورد توجه قرار می گیرد نتیجه آن به آثار شاخصی ختم نمیشود. مثال های زیادی در این زمینه است که در ادامه مطلب سعی میکنیم به مهمترین آن اشاره کنیم:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.