یسبتی قیایبکه لرپسین خماشجا بیراداشت یهچتند قرن!

Jeem - - الصفحة الأولى -

برای نوشتن این مطلب ابتدا باید یک صفت مندرآوردی با عنوان »زیاد پخش ش �ده مناسبتی « را بسازیم و قبل از ن �ام فیلمهای مورد نظر ب �هکار ببریم. این صفت به فیلمهایی مربوط میشود که اولاً مناسبتی هستند و ثانیاً در مناسبت مورد نظر بارها و بارها از تلویزیون پخش شدهاند. همین جا باید خواهش میکنم که از بنده عدد و رق �م و آمار نخواهید، چ �ون چنین آماری را نه من در اختیار دارم، نه مدیران تلویزیون، نه مورخان و نه هیچکس دیگر. مثلاً چه کس �ی میتواند ادعا کند که دقیقا میداند »آژانس شیشه ای « چند بار از تلویزیون پخش ش �ده است؟ البته میشود تخمین زد و با یک حساب سرانگش �تی گفت که تلویزیون هر سال در هفته دفاع مقدس این فیلم را پخش کرده اس �ت. به این آمار باید مناس �بتهای مختلف چون بازگشت آزادگان، روز فتح خرمش �هر و ... را هم افزود. چند بار ه �م فیلم تحت عنوان مرور س �ینمای حاتمیکیا و بازیهای رضا کیانیان روانه آنتن ش �ده است. این عدد را باید با تعداد دفعاتی که تلویزیون بدون مناسبت فیلم را تقدیم علاقه مندان کرده جمع بس �ت و به یک عدد تخمینی رس �ید. بعد از این اثر نوبت به دیگر فیلمهای این گونه همچون »از کرخه تا راین« ، »لیلی با من است« و »اخراجیهای یک و دو« می رس �د که تقریبا س �الی چند بار نوبت پخش پیدا کردهاند. حتما می دانید مورد مصرف س �ه فیلم آخر بهخاطر فضای مفرح و شادشان ع �لاوه بر هفت �ه دفاع مقدس اعی �اد مذهبی و ملی هم بوده است. مدیران محترم تلویزیون در سالروز بازگشت آزادگان به وطن س �راغ فیلمهایی چون نفوذی، مردی ش �بیه باران و بوی پیراهن یوسف می روند. در سالروز فتح خرمش �هر (سوم خرداد) نیز فیلم »روز سوم« را در جدول پخش قرار میدهند که از قضا راجع به س �قوط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.