شاعری که هنر، پیشهاش بود!

Jeem - - الصفحة الأولى - الهام یوسفی irjeem. yousefi@e.

بیش ازآنکه بازیگر باشد، شاعر بود! این را سرودههای فراوان او گواهی میدهند و روحیه شاعرانهاش، که حتی در نقشهای مختلفی که به تصویر میکشید از دیدهها پنهان نمیماند، شاعری که روح کودکی را در بازیگریاش میدواند. زلال و شفاف و شکننده... بیش از آنکه بازیگر شود و البته بیش از آن که دیگران او را به شاعری بشناسند، به پیشنهاد پدر، درس طلبگی خواند و روحانی محلهشان شد، روستای دژکوه از توابع شهر سوقِ کهگیلویه، همان زادگاهش...اما بعدتر به دلایلی شهر و دیار را رها کرد و به تهران آمد و شد هنرمند و نمایشنامهنویس و شاعر... در شاعریاش روح کودکانهای داشت و در بازیگریاش همان روح کودکانه مینشست کنار طنزی تلخ و نقشهایش را مختص خودش میکرد. مجموعههای شعر فراوانی داشت که نخستین آن با نام »من و نازی « در سال 1376 منتشر و بیش از 16 بار تجدید چاپ و به بیش از 6 زبان دنیا ترجمه شد . »ستارهها «، »چیزی شبیه زندگی «، »بیبی یون «، »سلام، خداحافظ «، »سالهاست که مردهام « و...از آثار اوست؛ که از قضا بسیار زیادند و غالباً پرمخاطب. شعرهایش روح سادهای دارند و ژرفایی انسانی، و در همه سرودههایش چیزی از همان روح شکننده و بازیگوش نمایان است. در طول دوران حیاتاش، یعنی 49 سال، بسیار نوشت و سرود و نقش آفرید. اگرچه قاب جادویی تلویزیون باعث شد او بیشتر به بازیگری شهره شود اما، پس از رفتناش، شاعریاش فرصت رخنمایی یافته است. سلام... خداحافظ! چیز تازه اي اگر یافتید، بر این دو اضافه کنید، تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.