جولان قلم سينمايىها در درياى ادبيات

Jeem - - الصفحة الأولى - علی نیک فرجام irjeem. nikfarjam@a.

مشاهده نام هنرمندان، مجریان تلویزیون، بازیگران و کارگردانان سینما درجایی به غیر از سردر سینماها و تیتراژهای تلویزیونی، به عنوان مثال روی جلد کتابها به عنوان نویسنده و مترجم، اتفاقی است که وسوسه خرید را به کتاب دوستان منتقل میکند، شاید فقط از روی کنجکاوی. با اینحال در میان این محصولات، برخی از عناوین به آثار شاخصی تبدیل میشوند که از سوی منتقدان و مخاطبان جدی گرفته شده و بعضی دیگر به سرعت فراموش میشوند، گویی هیچوقت وجود نداشتهاند. اما در پس تمام این اتفاقات و گفتوگوها فقط یک پرسش بدون پاسخ میماند، اینکه آیا این آثار به عنوان یک دغدغه جدی از سوی هنرمندان سینما و تلویزیون، روانه دنیای ادبیات شده است یا این که فقط بهانهای بوده برای ابراز حضور در دنیایی به غیر از سینما و تلویزیون؟ در این مطلب مروری داریم بر آثار مکتوب نه چندان شاخص این هنرمندان و در دیگر مطالب این صفحات مروری داریم بر آثار افرادی که موفق تر بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.