داریوش مهرجویی یک ترجمه پرفروش

Jeem - - الصفحة الأولى -

»جه �ان هولوگرافیک« نام کتابی از مای �کل تالب �وت، نویس �نده آمریکای �ی اس �ت ک �ه توس �ط »داریوش مهرجویی« به فارس �ی برگردانده شده است. این کتاب که در حوزه فیزیک و فلس �فه، به رش �ته تحریر درآمده، یکی از پرفروشترین کتابها در کشور ما ش �د. آنچن �ان که مهرجوی �ی در آغاز کتاب نوشته است، شور و هیجانی که پس از خواندن نس �خه اصلی کتاب به وی دس �ت داده، انگیزه ترجمه آن به زبان فارسی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.