امیرحسین مدرس عاشقانه، عارفانه

Jeem - - الصفحة الأولى -

کتاب مجموعه اشعار امیرحسین مدرس با عنوان »بانوی اعتدال بهاران« در سال جاری منتشر شد، این کتاب شامل 36 قطعه شعر در قالبهای غزل، رباعی و سپید است. »پناه «، »بی خاطره« ، »تاک گیسو« ، »بود و نبود« و »برای نرفتن« نام برخی اشعار این مجموعهاند. شعرهای این مجموعه حال و هوایی عاشقانه، عارفانه دارند و شاعر کوشیده است در این آثار میان عشق زمینی و آسمانی پیوندی برقرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.