بهاره رهنما سوژه قربانی میشود

Jeem - - الصفحة الأولى -

»چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس« عنوان مجموعه داستانی از »بهاره رهنما« بود که در سال 88 توسط نشر چشمه منتشر شد. سوژه اصلی در بیشتر داستانهای وی، نقش زن و مشکلات و مسائل مذبوط به زنان است. بهاره رهنما در این کتاب به این سوژه به عنوان یک »قربانی « نگاه میکند، قربانیانی که ترس، حذف و محدودیتهای خود را به شکل عصیان و پرخاشگری نشان میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.