افسانه بایگان در بایگانی

Jeem - - الصفحة الأولى -

دفتر شعر افسانه بایگان در سال 1385 با نام »مهر مکتوب« به چاپ رسید که در محافل ادبی چندان مورد توجه قرار نگرفت و تاییدی بود بر این مدعا که شعر گفتن، آنقدرها هم کار سادهای نیست. مجموعه اشعار خانم بایگان که حکایت از قلم زدن یک سراینده تازه کار دارد، بیشتر به درد مخاطبانی میخورد که علاقهمند به خواندن دل نوشتههای یک بازیگر مشهور و پرسابقه هستند، نه علاقهمندان به وادی شعر و ادب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.