در رئال، رونالدو رئيس است

Jeem - - الصفحة الأولى -

»پیوس �تن به رئال، براي من تعبی �ر یک رویا بود. امی �دوارم که بتوانم به تیم کمک کنم تا بتواند این فصل براي دهمین بار قهرمان اروپا ش �ود. به نظر من، رونالدو بهترین بازیکن دنیاس �ت. حضور او نق �ش مهم �ي در

تصمیم من براي پیوستن به رئال داشت. بازي کردن در کنار او یک افتخار است .« اینها سخنان »بیل « بود که همان س �اعات اولیه حضورش در رئ �ال، به خبرنگارها گفت. او به رئال نیامده است تا بجنگد، حتی قصد ندارد س �ر زدن ضربات آزاد و پنالت �ی با رونالدو رقابتی داشته باشد : »زدن پنالتيها و ضربات آزاد؟ در رئال، رونالدو رئیس اس �ت. باید ببینیم او چه ميگوید !«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.