مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

خیلی دور خیلی نزدیک واقع گرایانهاش این است که احتمال بدست آوردن مخاطبان میلیونی در این مجاز بازار ش �لوغ و پلوغ به خصوص برای یک وبلاگ کوچک، بس �یارکم اس �ت اما حرفهایی هس �ت که باید گفت حتی اگرش �ده تنها در گوش چند ده نفری که روزانه به وبلاگت سرمیزنند. خیلی دور نیست اگر بخواهیم حرفه �ای مهممان را به گوش مردمانی برس �انیم که کیلومترها با ما فاصل �ه دارند. همتی میخواهد برای یادگیری زبان آن مردمان و تلاش و ممارستی ب �رای کنار آمدن ب �ا س �خت یهایش... مثل وبلاگ

که به زبان چینی و توسط طلبها ي اصفهانی مدیریت میشود که عاشق رساندن حرف اسلام به چین و ماچین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.