ازوبلاگ» یک بیشه اندیشه«

Jeem - - الصفحة الأولى -

در درگاهت مرتکب ش �د هام، چقدر لحظات"ی از محضرت غافل بودهام و باید روز"ها تاوانش را بده �م! کاش ب �ه پلیس"10 + ات دسترس �ی داش �تم، کاش خلافی ام صفر بود..م یترس �م از اینکه با کس �انی هم گروه ش �وم که جرمش �ان س �نگین اس �ت، مهربانا! تذک �ر دائ �م میخواهم ت �ا حتی فکر خ �لاف هم ب �ه س �رم نزند» اللَّهُمَّ وَ لَا تَکِلْنِ �ي إِلَ �ي نَفْسِ �ي طَرْفَ �هَ عَیْ �نٍ أَبَدا« ای مهربانترین من! م �را یک لحظه به خود وامگذار.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.