معرفي وبلاگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

خوشبختی 2 نفر این وبلاگ متعلق به جواني تبریزی است که به گفته خودش ازدواجش با عنایت و لطف امام رضا(ع) بوده اس �ت و در معرفی وبلاگ مفصلش توضیح داده که در » پس �تهای اول وبلاگم از اجابت دعایی حرف میزنم که خیلیهامون فکر میکنیم بعیده و دور ، چرا که ، من و محمدرضا ، دعای مس �تجاب شده همیم .میخوام از امام رضام بنویسم که محمدرضارو بهم داد ،کس �ی که مطمئنم هدیه خدا به منه .و وقتی خدا به کسی هدیه ای میده ، مثله تخم چشماش ازش مراقبت میکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا ناراحتش نکنه ... « اغلب پس �تهایش خاطرات دونفره این زوج است وازاشتباهاتوتجرب ههایشخص یاشنوشت هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.