جوجهها منتظرند

Jeem - - الصفحة الأولى -

مدیرعامل اتحادیه سراس �ری مرغداران گفت: »جوجههای مرغ منتظر ارز 1226 یا 2477 نمیمانند، آنها باید به هر طریق در طول روز خوراک بخورند تا غذای س �فره ما شوند. « با شنیدن این خبر راهی خیابان ش �دیم تا نظر مردم را درباره دعوای تخصیص ارز مرجع به برخی از کالاها بدانیم. سلام. نظر مثبت شما درباره این خبر چیه؟! یک بیمار خاص: بله من هم حال جوجهها رو درک میکنم، از همینجا با خودشون و خروسها و مرغهای بالا سرشون، ابراز همدردی میکنم.

ی �ک زیر خط فقر: من فکر میکنم قضیه رو الکی بزرگ ک �ردن، الان م �ن و خان �وادهام گاهي نه تنها روزها، بلکه بعضی از ش �بها هم غذا نمیخوریم. جوجهها که از ما کمتر نیستن، بیخود پیاز داغش رو زیاد نکنن.

بازیک �ن لی �گ دس �ته هف �ت مش �هد: به نظر من دولتمردا خیلی خوب این قضیه را مدیریت کردند، نمون �هاش هم خلعتبری ک �ه با ارز دولتی به کشور بازگشت، همین روند اگر ادامه پیدا کنه عالیه.

رییس اتحادی �ه باغداران گفته: تولی �د کنندهها هر کیلوگرم شلیل را هزار تا دوهزار تومان فروختهاند در حالیکه این محصول در ب �ازار مصرف کیلویی پنج هزار تا ش �ش هزار تومان به فروش رسیده اس �ت. یعنی این وس �ط دلالان عزیز یک میلیارد از شلیل س �ود عایدش �ان شده اس �ت. به بازار میوه رفتیم تا حرف مردم را هم بشنویم. الان حستون نسبت به این خبر چیه؟! یک دانشجوی دکترا: من اطرافیان رو نمیبخشم که همش به من گفتن درس بخون، نذاش �تن برم لااقل یک دلال سیب زمینی، بادمجونی، چیزی بشم. یک کش �اورز: این موقعیتها نش �ان از رونق بازار داره، من و بچههام باغ رو واگذار کردیم، زدیم توی کار دلالی کدو، بله آقا کدو!

یک مس �ئول س �ابق: من به شدت به این موضوع اعتراض دارم، تا چند وقت قبل میوه فروشی سر کوچه ما به قیمت مناس �ب میوه میفروخت، الان اون هم گرون کرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.