قهرمــــــــــــــانان یک مـــــــــــــــیلیاردی

Jeem - - الصفحة الأولى -

رییس سازماناز سازمان ان غذ غذا و دارو: افزایش 5 ت �ا 6 برابری قیمت ت برخی تجهیزات پزش �کی طی ی یک س �ال گذشته به هیچ وجه جه قابل قبول نیست. جوابی � ه: کمی تمرک �ز کند و اینقدر هم در سایت جیم ول ل نچرخد، انش �اا... ترم بعد قبول ل میشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.