جَو بگیرها

Jeem - - الصفحة الأولى -

ای �ن جماعت یک هفته قبل از ش �روع رس �می کلاسها به دانش �گاه سر میزنند و به استاد ثابت میکنن �د که تصمیم دارند درسه �اي این ترم را فتیله پی �چ کنند، ردیف اول جا میگیرند، تصمیم دارن �د هر ت �رم 5 مقاله در مجلات بی �ن المللی چ �اپ کنند، کتابی که اس �تاد معرفی میکند را از تابس �تان قبل تهی �ه کرده و خواندهان �د. بعضا در جزوههایش �ان عبارت ” اس �تاد عطسه کرد!“و یا ” خنده حضار“هم دیده میش �ود، روی اعصاب سایرین هستند، اگر یک س �وال امتحان را اشتباه زده باش �ند، اشک توی چشمانشان حلقه میزند، جهت احتیاط ج �زوه همه بچهها را کپی میکنند تا خدایی ناکرده نکتهای را از قلم نینداخته باشند، برای هر اس �تاد حداقل 15 تا کار عملی و تحقیق به عن �وان زاپاس میبرند. آخ �رِ کنفرانس و ارائه دروس هس �تند! در هر مورد علمی و پژوهش �ی داوطلبند و در س �الن مطالعه یک میز اختصاصی دارن �د! وقتی همه با هم ق �رار میگذارند که یک جلسه نیایند تا کلاس تشکیل نشود، مطمئنا همه میدانند که نباید روی آنها حس �اب کرد، دائم به استاد پیش �نهاد امتحان میان ترم میدهند و اولین نفری هس �تند که وقتی استاد خودکار میخواهد، در اختیارش میگذارند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.