سوء استفاده کنندهها

Jeem - - الصفحة الأولى -

همانهایی که اصلا دانش �گاه پیدایشان نمیشود و معلوم نیس �ت این 4س �ال را کجا و چه طوری میگذرانند. ام �ا به خانوادهش �ان میگویند که 8 صبح تا 8 شب کلاس دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.