گیج و منگها

Jeem - - الصفحة الأولى -

تقریب �ا در ابتدای س �ال اکثر س �ال اولیه �ا توی این دس �ته قرار میگیرند! یعن �ی از س �ئوالاتی ک �ه برایش �ان پی �ش میآی �د از ن �وع ح �رف زدن و حتی ن �وع راه رفتنش �ان کاملا مش �خص اس �ت که س �ه میزنند! درب �اره همه چیزه �ای بدیه �ی و واضح سئوال دارند و همه کارهایی که همه میدانند را نمیدانند! همیش �ه س �اعت کلاس ها را اشتباه میکنند همه اتوبوسها را اشتباهی سوار میشوند همه اساتید را با هم اش �تباهی می گیرند و همه درسها را متوجه نمیشوند. گاهی به خاطر سئوالاتی که از استاد میپرسند دوست دارید خفه شان کنید! همیشه خدا همه چیز را اشتباه می شنوند و البته اش �تباه می بینن �د. کلا بدجوری نیازمند یاری سبز دیگران هستند. در راستای همان برنامه ریزی دونفره عارضیم خدمتتان که بنشینید و مثل دو انسان عاقل و بال �غ از اهداف مالی ح �رف بزنید، منتهی س �عی کنید به یک هدف مش �ترک برس �ید! اگر همس �رتان دوس �ت دارد ک �ه در عرض یکی دوس �ال آینده، خودروي خوب بخرید و سوار ش �وید اما اولویت اقتصادی شما در زندگی خرید زمین یا اصطلاحا یک س �قفی اس �ت که مال خودتان باشد، حتما به مشکل برمیخورید و نسبت به برآورده شدن هدف یکدیگ �ر، تعهد کافی نخواهید داش �ت. پس تکلیفتان را با یک هدف اقتصادی مشترک مشخص کنید... اگر فکر میکنید که طرف مقابلتان بیعرضه اقتصادی اس �ت! (عجب اصطلاحی، تراوش ذهنی خود نویس �نده بود!) خیلی اشتباه فکر میکنید، چون در این صورت اختیارات مالی را ناخواسته از او میگیرید. طرف مقابل هم ک �ه این رفت �ار را میبیند نس �بت به دخل و خرج بی اهمیت میشود و مطمئن باشید در جاهای �ی صداقت کافی را نخواهد داش �ت. بنش �ینید و ب �ا هم تقس �یم کار کنید که کدام قس �مت بار مالی خانواده بای �د بر عهده چه کسی باشد، مثلا مرد باید حواسش به مقدار خرید خانه باشد و درست و به جا بخرد، زن هم هوای اس �تفاده بهینه از مواد درون خانه داشته باشد... اهل ریس �ک بودن خوب است اما با پشتوانه و کس �ب اطلاعات کافی از موضوع ریسک؛ اگر میخواهید سرمایه گذاری کنید، حتما با هم مش �ورت کنید و نظر موافق ش �ریکتان را به دس �ت بیاورید. اگر ای �ن اتفاق بیفتد و شریکتان با شما همراه شود، هم حمایتتان میکن �د و هم اگر ش �انستان مثل ش �انس بچهه �ای جیم بود و شکس �تی اتف �اق افتاد سرزنشتان نخواهد کرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.