باتلاقی برای تانکها

Jeem - - الصفحة الأولى -

دش �من بعد از ناتوانی از اشغال سریع خرمشهر، متوجه اهواز ش �ده بود. اش �غال اهواز مساوی با جدا شدن خوزستان از ایران بود. نیروهای نظامی موجود در شهر کمتر از 500 نفر بودند و امکان درگیری نظامی با عراقیها نبود. دکتر چمران به نیروهای بسیج دستور داد تا دو پمپ آب بزرگ روی کارون نصب کنند. بعدش یک کانال با طول حدود 20 کیلومتر و عرض حدود یک متر اطراف اهواز کندند، ش �بها پمپها کار میکرد و آب کارون را داخل کانال میریخت و به این ترتیب آب زیر تانکهای عراقی میرفت. عراقیها برای خنثی کردن این طرح روی این کانال یک س �د بزرگ آبی خاکی زدن �د که بخش زیادی از آب کانال در پشت آن جمع شد. چمران و نیروهایش با اتصال تع �داد زیادی تیوپ که داخل هر کدام مواد منفجره بود، س �د را منفجر کردند و آن قدر آب در زمین منطقه رها شد که تانکها در باتلاق ایجاد شده زمینگیر شدند. اهواز با همین ابتکار نجات پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.