طولانیترین پل متحرک جهان

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �اور این که ی �ک پل آبی به ط �ول حدود 14 کیلومتر را بت �وان در 18 روز آن هم در هوای سرد زمس �تانی تمام کرد، غیر ممکن است. پلی که بعدها به »پل خیبری« معروف ش �د از ابتکارات مهندس بهروز پور شریفی (فرمانده مهندس �ی رزمی جهاد سازندگی)، یک س �ازه س �بک از ترکیب فایبر گلاس و فوم اس �ت که درون محفظهای از ورقههای محکم فلزی قرار گرفت. این پل با س �ر هم کردن بیش از 2000 قطعه ساخته و به دلیل وزن س �بک هر قطعه، در ص �ورت بمباران بلافاصله تعویض میش �د و باعث ش �د که ت �دارکات لازم به جزایر مجنون که در عمق 14 کیلومتری داخل هور (چیزی ش �بیه یک دریای کم عمق) قرار داشت برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.