قدرتپـــ

Jeem - - الصفحة الأولى -

محدودیت در صحنه ص نبرد باعث ش �د فرمانده جو جوانی به نام حسن باقری تیمی را ر پایهگذاری کند که بعدها بعدها عامل پیروزیهای ایران شد. »واحد اطلاعات و عملیات« در پیچیدهترین

مأموریتهای شناس �ایی ت �ا عمق خاک دش �من می رفتند. حس �ن باقری میگفت جمله »خبری نیست« برای من خبر است. بچهه �ای اطلاعات- عملیات آنقدر دقیق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.