خودکفام یشویم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

تا س �ال 64 جنگیدن برای ایران خیلی ی سخت ب �ود. م �ا در کوچکترین مهمات ه �م م محتاج واردات بودیم. این محدودیت باعث ش �د که صنایع خودکفایی در وزارت س �پاه و وزارت دف �اع ایجاد ش �ود. از س �ال 64 به بع ع �د انواع فشنگ و گلوله توپ و آر پی جی به خوبی در دس �ترس ب �ود و برخی از س �لاح حهای های سبک در داخل کشور ساخته میشد. میشد. نتنتیجه نتیجه جه این خودکفایی در آن س �ال �الها ها عملیاتهای عملیاتتهای بسیار پیچیده و موفق والفجر 8 (فتح فاو) و کربلای 5 (فتح شلمچه) بود. دامنهی داممنهی آن حرکت بعدها بعدها به صورت موش موش� �کهای کهای قارهپیما قارهپیما (شهاب 3)، تانکهایی تانکهای زرهی (ذوالفق �ار)، ناوش �کن (جماران) (جم ماران) و اخی �را جنگنده ش �کاری (قاهر) به

ثمر نشسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.