کربلا کربلا ما داریم میآیيم ...

Jeem - - الصفحة الأولى -

واح �د تبلیغ �ات یک �ی از ارکان اصلی میدان نبرد به ش �مار میآمد و بچههای تبلیغات تأثیر زیادي در روحیه رزمندگان داش �تند. برگزاری مراس �م عزاداری و س �خرانی مذهبی، توزیع پیش �انی بند، نامگذاری خطوط، توزیع دفترچه خاطرات و پر ک �ردن وقت رزمندگان همه بر عهده واحد تبلیغات بود. بچههای تبلیغات هر جایی که میرس �یدند نمازخانه برپا میکردند و نم �از جماعت به راه میانداختند. جنس کار بچههای تبلیغات از ن �وع تقویت قهرمانبازی و ته �ور نبود بلکه از جن �س تقویت ارتباط با خ �دا و توکل و توس �ل و ش �هادت طلبی بود. مداحیهای بهی �اد ماندنی آقای �ان آهنگران و کویتیپور ی �ادگار فعالیت بچهه �ای تبلیغات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.