جنگانقلابى

Jeem - - الصفحة الأولى -

تجربیات س �ال اول جنگ، فرماندهان جوان را به این نتیجه رس �اند که باید روش دیگری برای جنگیدن انتخاب ش �ود. جنگ کلاسیک در برابر ارت �ش عراق به دلیل برتری نفری و تس �لیحاتی عراقیها امکانپذیر نبود. تجربه جنگه �ای چریکی با ض �د انقلاب و جنگ با ع �راق نوع تازهای از جن �گ به نام »جنگ انقلابی« را ایجاد کرد. شناس �ای یهای بس �یار دقیق (که گاهی تا 9 ماه هم طول میکش �ید!) عملیات در شب، اتکای زیاد به نیروهای پیاده، ش �لیک به دشمن از فاصله نزدیک و شهادت طلبی نیروهای عملکننده از ویژگیهای این نوع جنگ بود. در ای �ن نوع جنگ رزمندهها گاهی تا پش �ت خط دش �من هم میرفتند و س �ازمان دفاعی آنها را از داخل متلاش �ی و اصطلاحاً خط را میشکستند. این نوع جنگ ریسک بالایی داشت ولی تنها روشی بود که ایران توانست با آن به عراق غلبه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.