نیروی20 میلیونی

Jeem - - الصفحة الأولى -

یکی از محدودیتهای حدودیتهای بزرگ ایران برای جنگ، کمبود قابل ل توجه نی �روی نظامیاش نظامیاش در مقابل عراق بود. عراق کش �وری بود که از حدود 15 میلی �ون نفر فر جمعیتاش جمعیتاش حدود 1 میلیون نفر را مس �لح کرده رده بود که این افراد پیش �تر نیز سابقه نظامی داش �تند و کمتر کمتر نیروی مردمی بودند. در مقابل ایران ن با جمعیت نزدیک به 40 میلیون در ابت �دای جنگ حدود 80 هزار نفر نیروی نظامی نظامی داشت. اقبال ل نیروهای مردمی در قالب بسیج و... پس از پیام م ام �ام خمینی (ره) به جبههها جبههها باعث شد که ایران ن بتواند بخش زیادی از عملیاتهای عملیاتهای موف �ق را با ا ات �کا کا به مردم جلو ل بب �رد. نیروهای ن ا مردم �ی به دلی �ل داوطلب ب �ودن دارای انگیزه بس �یاری برای جنگ بودن �د که همین موضوع بارها در گلوگاههای جنگ به کمک ایران آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.