ـــنهـان

Jeem - - الصفحة الأولى -

کار میکردن �د که حتی میدانس �تند فرمانده لشکر عراقی چه ساعتی میخوابد، کی ورزش میکند و کی به ص �دام گزارش میدهد. باید میفهمیدند که دش �من در خ �ط مقدم چند نفر اس �ت، چ �ه تجهیزات �ی دارد و حتی چه نوع اعتقادات مذهبی دارند! گاهی شناس �ایی ها ماهها طول میکش �ید ولی ش �عار بچههای اطلاعات عملیات یک چیز بود: »شناسایی دقیقتر، عملیات موفقتر «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.