هدایتی؛ اینجا، اونجا، همه جا!

Jeem - - الصفحة الأولى -

خبر ق �رار گرفتن او در بی �ن 8 ثروتمند ایران، در س �ال 90 ب �ر روی صفح �ه اول بیشت �ر خبرگزاریهای رس �می کش �ور ق �رار گرفت ت �ا این آق �ای مرموز، مقدار کم �ی برای مردم آشناتر ش �ود! در توضیح ثروت او آمده است: »مالک صنایع اس �تیل آذین، مالک کارخانههای فولادس �ازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت پ �رورش میگ �وی ای �ران، برجس �از در دبی و دارای ملک و املاک در حاش �یه خلیج فارس، مالک زمینهای کشاورزی، سهامدار بازار مبل ای �ران، مالک 70 درصد باش �گاه مل �وان بندر انزلی، رئیس ش �رکت های تج �اری در ایران و خاورمیان �ه و چندین و چن �د فعالیت تجاری دیگر. « خودش میگوید : »22 س �ال اس �ت در کارخانهداری، کش �اورزی و ساختمانس �ازی فعالیت میکنم. یک بچه مسلمانم که وجوهات خود را میپردازم و یک ریال هم بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.