هدایت به سبک هدایتی!

مجی د ح سی نز اده ri .m eje @h ed hoseinzam.

Jeem - - الصفحة الأولى -

او کیس �ت!؟ این سوالی اس �ت که بارها درباره آقای خاص فوتبال ایران مطرح ش �ده اس �ت! همه میدانند که او ی یک سرمایهدار است ولی همه نمیدانند که او کیس �ت! او که از س � �ال 86 با کمکهای مالی عجیب و غریب به باش �گاه پرسپولیس معروف مع شد، با خرید امتیاز باش �گاه اس �تی �تیلآذین لآذین و صید بازیکنان بزرگی ب همچون علی کریمی برای بازی در تیمش، ش �هرت خودش را به اوج رس �اند. چهره این هفت �ه را به کدامین بهانه اختصاص بدهیم به عابر بانک ورزش ایران »حس �ین هدایتی« ؟! من از ش �ما میپرس �م!؟ به بهانه آوردن خلعتبری به پرس �پولیس ی �ا تقبل تق کردن هزینههای تیمملی فوتبال س �احلی در جاممج جامجهانی یا پاداشهای معروف او به ورزش �کاران افتخارآفرین افتخ کشورمان و ی �ا اظهار نظرهای جنجال �ی او مثل اینکه گفته: »حاضرم پاداش بردهای پرس پرسپولیس را به عنوان یک هوادار پرداخت ک کنم! « با این اوصاف چهره این هفته را بدون هیچ دلیلی اختصاص میدهیم به »حسین

هدایتی« !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.