6 سال و 60 حاشیه!

Jeem - - الصفحة الأولى -

6 س �ال پیش بود که به عنوان یکی از دوس �تان »علی پروی �ن « پا به دنیای ورزش گذاش �ت و توانست به لطف سلطان، شهرتی برای خودش دس �ت وپا کند. ش �هرتی که ه �ر روز فراگیرتر ش �د، به حدی که ش �اید بتوان به جرات گفت در حال حاضر در کش �ورمان ورزشدوس �تي نداریم که او را نشناسد. اما حاشیههای هدایتی هم کم نیس �ت! از ابتدای خرید اس �تی لآذین و در حال �ی که بودجه بیشت �ر تیمهای لیگ برتر به 7 میلی �ارد تومان هم نمیرس �ید، اعلام کرد هزینههای باش �گاه دس �ته اولیاش 10 میلیارد تومان است. س �ال 88 خبر خرید امتیاز باشگاه نیوکاس �ل انگلیس توسط او، با توجه به کارنامه او برای خیلیها هم باورپذیر بود. هرچند بعدها مشخص ش �د که فقط یک مانور تبلیغاتی بوده اس �ت. یکی دیگر از بمبهای خبری او آوردن »فرانک رایکارد« سرمربی پیشین بارسلونا برای سرمربیگری استیلآذین بود. هرچند مذاکرات هدایتی با این مربی تکذیب نشد، اما سرنوشت این بمب هم مثل خرید نیوکاسل بود و نترکید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.