یک هدیه و یک حاشیه جالبتر از هدیه!

Jeem - - الصفحة الأولى -

احتمالا ش �نیدید »حس �ین هدایتی« خودرویی را که به س �رمربی تیمملی کشورمان هدیه داده بود، پس گرفته است! میپرسید قضیه چه بوده است!؟ از زب �ان هدایتی بخوانید ک �ه گفته: »پس از آمدن کيروش به ایران در تلویزیون مش �اهده کردم که او با تاکس �ي رفتوآمد ميکن �د. او با قراردادي چن �د میلیاردي به ایران آمده و باید خودرویي در شان مردم ایران زیر پایش باشد. در این شرایط به فدراسیون پیشنهاد کردم یک هیونداي قرمز رنگ را که در خانه داش �تم، به او هدیه دهم اما پس از یک سال آنرا از فدراسیون پس گرفتم. دلیل اصلي پس گرفتن خودرو، این بود که دیدم این خودرو در دس �ت کيروش نیس �ت! بنده این خبر را از زبان کيروش شنیدم که گفت: »اعلام کردند آقاي هدایتي یک خودرو به من هدیه داده و گفتند، آیا این خودرو را ميپسندید و من هم جواب مثبت دادم ام �ا پس از آنکه یک دور با خودرو زدم، آن را از م �ن گرفتن �د «. من که ای �ن صحبتها را از زبان کيروش ش �نیدم تقاضا کردم تا فدراسیون خودروي اهدایي من به را پس بدهد. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.