چند جمله کوتاه از زبان خودش!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ظاهرا »حسین هدایتی« خیلی اهل مصاحبه نیست اما بعضی اوقات به بعضی خبرنگارها یه چیزهایی گفته است که شنیدنشان خالی از لطف نیست:

عزت، آب �رو، انرژی مثبت م �ردم و عاقبت بهخی �ری را نمیش �ود خری �د، بلکه ب �ا نیت و عملکرد میشود میشود به اینها اینها دست پیدا کرد. متاسفم از اینکه اینکه مرا با این القاب صدا میکنند، میکنند، ناراحتم. چرا مرا عابربانک میبینن میبینن �د؟ در حا حال �ی که میش �ود القاب بهتری هم به من داد.

سه تا حس �ی �ینیه دارم میسازم. نمیدان نمیدان �م گفتن اینها ریا نش �ود برای مصاحبه!؟ ش �ما که نمی نمیدانید! من دو س �ه ماهی درس طلبگی هم خواندهام خدمت آیتا... مجتهدی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.