لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید. در متن پیامکتان

Jeem - - الصفحة الأولى -

سلام جیم انگار همه مطبوعات و برنامهها و مجريها بسیج شدند استقلال رو نابود کنند. با کوچکترین حرک �ت اونها را ميکوبند ولي خدا نکنه یکي بگه بالاي چش �م پرس �پولیس آبروس �ت. متهم به چه چیزا که نمیشه. انصاف هم خوبه!

میش �ه از حقوق اس �تاداي دانشگاه مطلب بنویسي؟ ميخوام ببینم استادمون این خودروي خوش �گلش رو از کجا آورده؟!! ش �اید ما هم ادامه تحصیل دادیم!

س �لام جیم �ي یه اس ب �ا ح �ال! ژاپنیه به زنش میگ �ه : زنش میگه ژاپنیه ناراحت میش �ه و میگ �ه

و زن �ش ه �م حس �ابي ناراح �ت میش �ه و میزنه زیرگریه و میگه:

خوشم میاد یه جور با جدیت میخوني انگار سر در میاري! هه هه هه.

واسه جیم. خدایا آسمانت چه مزه ایست؟ من تا حالا فقط زمین خوردهام.

س �لام جیمی. اگه مایلی دو ساعت در روز و س �ه روز در هفته کار کنی و ماهیانه حداقل ی �ک میلیون و پانصد توم �ان حقوق بگیری و همچنین از بیمه و مزایا هم اس �تفاده کنی باهام تماس بگیر، با هم میگردیم زودتر پیدا میشه!

س �لام جیمی محرمانه مس �تقیم این هفته حرف �ای دل ش �وهرم بود با اینک �ه تابحال به زبون نیاورده اما من میفهمم که سختش �ه توی سن 24سالگی چرخوندن چرخ زندگی آسون نیست. محسن عزیز همیش �ه قدردان خوبیاتم خواهشا بچاپ.

س. جیمي جون خییییلي عکس رو جلدت قششششنگ بود، خیلي خوبه که از سال 87 که دارم کلکسیونتو جمع ميکنم پیشرفت ميکني. به همتون خسته نباشید میگم. فاطمه. مشهد.

سلام جیمی. باره آخره که دارم میخونمت چیز دیگهای به ش �روع ترم دانش �گام نمونده چن �د روز دیگه بای �د برم تهران. ب �از کم کم داره احس �اس غربت میاد س �راغم... با اینکه دانش �گاهم دولتیه توپه ولی الان پیامنور مشهد و ترجیح میدم. توهم باهام موافقی؟

سلام بر جیم، درقس �مت با اجازه بزرگترها همش در مورد پس �رایی که بهش �ون زن نمیدن مینویس �ین. یک کم هم در مورد دخترهایی که نباید باهاشون وصلت کرد بنویسید.

س �لام جیم �ی، کاش ت �وی قس �مت آثار مکتوب چهرههای س �ینما از کتاب هر ش �اعر یک �ی دو مصرع چ �اپ میکردی، فرش �ته از قوچان.

وااااای جیمیج �ووون. واقعا پایاننامه این هفت �ه ات عالی بود کلی خندیدم دس �ت ش �ما مرسی... آقای برند تشکر.

س �لام جیمي، دختري 21ساله هستم سال س �وم یکي از رشتههاي خوب پیراپزشکي این همه راه اوم �دم با کلي هزینه همونایي که روز اول ميگفتن رش �ته ات عالیه ثبت نام کن حالا میگن رشتهات کار نداره، امید نداشته باش!!!!

س. جیمیج �ون این هفت �ه خیلی مطالبت توپ بود مخصوصا بخش گزارش و کمیک که در مورد چت روم بود. سارا

واس �ه جیم. خداوند شکس �ت عش �قی را آفرید تا استعدادهای نهفته ادبی شکوفا شن!

س �لام جیم. آخه تو بگو چ �ت هم با این همه خطر و نا امنی ش �د تفری �ح. من یه دختر هجده سالهام و از شهرستانم از خیلی امکانات تفریحی که ش �هرای بزرگ داره هم محرومم و از چت و فیسبوکم استفاده نمیکنم. حالا مگه آسمون به زمین اومده؟ نخیر راحت به زندگیم ادامه میدم.والا...

س �لام جیمی این قرمزها فک �ر کردن کی هس �تن افتخ �ارات باش �گاهی معل �وم میکنه ک �ی بهتره؟ تو ردهبندی فاصله ما با بارس �لونا 90تا هس �ت ول �ی قرمزه �ا فاصلهش �ان با ما 400خ �ورده ای هس �ت. ممنون لطف �ا پیام منو برای این قرمز بزن.

چهقدرجالب جیم! آهنگی که رضا یزدانی تو فیلم تهران، طهران خونده بود مال اندیش �ه فولادوند بود. نمیدونستم. حتما کتابشو باید خوند. ممنون ازمعرفی کتاب.

س �یلام جیمیجون! مطالب �ت درباره چت رومه �ا خیلی خوب و واقعی ب �ود. من خودم چند س �ال عضو چت رومه �ای مختلف بودم ولی خب 2 س �الی میش �ه ترک کردم. راس �تی یه درخواس �ت داش �تم. لطفا اگه میشه درباره اینکه آیا میشه از طریق شبکههای اجتماعی یا جامعهه �ای مجازی عکسهای داخل کامپیوتر رو ه �ک کرد توضی �ح بدید (ممن �ون). ذهن زیباتون هم فوق العاده بود.

س �لام جیمي آخ �ه درب �ي رو ول کردي چسبیدي به س �پک تاکرا؟ تازه آبرو همکارات رو هم ميبري؟ حالا گرت بیل یه چیزي! ولي خدایی �ش نبای �د از دربي مينوش �تي؟ بیچاره بچهه �ا این هم �ه زحمت کش �یدن! این همه کارت گرفت �ن! ای �ن هم �ه گل زدن! این همه ه �وادار رو خوش �حال کردن! ولي ب �ازم یکم بدجنسي ميکنیم؛ خداییش استقلال بهتر بود!

جیمجان سلام. ایول آقای فروزاننیا. واقعا ح �ق گفتی در محرمانه مس �تقیم. دمت گرم و سرت خوش باد.

س �لام جیم. »سینما تو به تقویم بدهکاری« عالی بود! باهات موافقم، واقعا جای تاسف داره که هیچ اثر س �ینمایی از تاریخ و اس �طوره های کش �ورمون نداریم. اونوقت کش �ورهایی مثل ترکیه از تاریخ بیمحتواشون سریال میسازن!

سلام جیم دوست داشتني، فقط ميخواستم ب �ه طور وی �ژه از آقایان اخ �وان و برند به خاطر گزارش مفیدشون »چت رومهاي فارسي« تشکر کن �م. من رو از حضور در ای �ن فضا حتي براي یکبار منصرف کرد. ممنونم.

جیم این قدر درباره محمد موسوی ننوشتی تا ولاسکو هم اون و هم سعید معروف و فرهاد ظریف بی �رون کرد چرا واقعا چ �را؟ لطفا اینو بچاپ دیگه.

جیم. فقط غروب جمعه نیس �ت که دلگیر اس �ت، دلت که گیر او باش �د همیش �ه دلگیر است...نوشین مشهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.