مراقبفل شهایآلوده باشید

Jeem - - الصفحة الأولى -

سلام بر جیم خوانان عزیز! لطف �ا کمی جیم را از دهانتان دور کنید، حتما قبل از خواندن جیم ماس �ک بزنید، دس �تکش هم فراموش نش �ود لطفا! کلا این هفته ما را به صورت بهداشتی بخوانید، در ضمن از پیچاندن هر گونه س �بزی و تربچ �ه هم در لای به لای صفحات این شماره جداً خودداری کنید، البته جای نگرانی نیس �ت و همه چیز تحت کنترل است، فقط محض سلامتی خودتان میگوییم که توصیههای ما را جدی بگیرید! نترسید وبا نگرفتهایم، فقط هفته گذشته همه سیستمهای کامپیوت �ری جیم با یک عدد فلش آلوده چینی به ص �ورت نافرمی »ویروس �ی « ش �دند و ما مجبور شدیم این شماره را با همان ویندوزهای ویروسی ببندیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.