ازوبلاگ» به نام تو«

Jeem - - الصفحة الأولى -

میپرسه باز چی شده؟ ازم میخواد ک �ه روی تخت معاینه دراز بکش �م. *نفس بکش. عمیق. نفست نگه دار.. اینجاهارو که با دست فشار میدم درد داری؟ *نه... آره..*برات دارو مینویس �م. اما این داروها م �ال قلب دردته. ش �روع می کنه به نوش �تن نسخه. * ببین »سحر « خان �م من میتونم ب �ا دارو قل �ب دردت خوب کنم. اما...درد قلب �ت رو من نمیتونم درمان کنم. طبیب دیگه ای میخ �واد. *کدوم دکتر؟ میدونید که من پیش کس دیگه ای نمیرم... *نه کارمن نه همکاره �ام. *پس باید چی کار کنم.؟ *نمیدونم از دلت بپرس... یادت تمام وجودم پرمیکنه...دکتر میگه اره همینه .یاد کی افتادی که برق چشمهات برگشت. برای درمان درد قلبت پیش همین برو...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.