از وبلاگ» دست نوشتههای هالو «

Jeem - - الصفحة الأولى -

میخی بخاطر میخ �ی، نعلی افتاد. بخاطر نعلی، اس �بی افتاد. بخاطر اسبی، سواری افتاد. بخاطر سواری، جنگی شکست خورد. بخاطر شکستی، مملکتی نابود ش �د و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.