ازوبلاگ» چکاوک«

Jeem - - الصفحة الأولى -

تو نرفته ای قسم میخورم که تو هرگز نرفته ای و این چشم ها خیس اش �ک نیست به خدا اشک نیست!" و این که خانه نیستی هم؛ میگذارم به حساب اینکه رفتهای خرید با همان وسواسهای همیشگیات; اینکه س �بزی ریحان بیشتری داشته باشد اینکه نانهای سوخته بماند برای همان گنجشکها... مد � ب ب �ودم گرایش زیادی به

تیه کا راوهد رکوهشفهنمیده رشتههای پزشکی دارم . اما راهی برای بازگشت نبود. ناچار بودم رش �ته فعل �یام را ادامه دهم تا ش �اید خدا برایم خواست و در مسیر رشته های پزشکی قرار گرفتم. چند روزی بود که از دست ای �ن هم �ه درس های طاقت فرس �ای ریاضی و کامپیوتر به تنگ آمده بودم. دلم یک دله نمیش �د . ه �ی این کتاب ه �ا را باز میک �ردم و به آینده فکر میکردم و به عمری که نمیدانم چقدراز آن باقی مانده ت �ا بخواهم در راهی که علاقه زیادی نیس �ت بگذرانم... تا اینکه س �راغ اس �تادم رفتم. فهمیدم که رش �ته جدیدی به نام بیوانفورماتیک ی �ا انفورماتیک پزش �کی به گرای �ش های مقطع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.