با خودت چند چندی؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

علی دایی (سرمربی پرسپولیس) بعد از ب �ازی سپاهان-پرس �پولیس: وقتی منِ فوتبال �ی نتوانم نتیجه بگیرم پس مس �ائل دیگری دس �ت به دس �ت هم داده است. آقای قهرمانی! متاسفانه من شماره تلفنها را نمیدان �م و ش �ماره حس �اب ها را هم نمیدانم! چرا دقیقه 2 پنالتی گرفتید؟ اگر تو داوری من پروفسورای داوری دارم. البته عل �ی دایی روز بعد از این صحبتها گف �ت: من معتقدم باید ب �ه داوران احترام بگذاریم و انش �اا... باش �گاه در خصوص داوري پرس �پولیس و س �پاهان ورود و پیگیري خواهد کرد.

جوابیه: خان دایی فوتبالو بیخیال؛ با خودت چند چندی؟!

محم �د رویانی �ان (مدی �ر عام �ل پرس �پولیس) با انتقاد از قضاوت محس �ن قهرمانی در بازی پرس �پولیس و س �پاهان گف �ت: اگر ب �ا قهرمانی قاطعان �ه برخورد نشود، از فوتبال میروم.

جوابیه: واقعا؟ قول میدهید؟ یعنی به همین راحتی؟ باور کردنش سخت است!

نماین �ده مردم فیروزآباد در خانه ملت ب �ا تاکید بر اینکه 50 ت �ا 60 درصد مردم بیش از میزان س �همیه فعل �ی به بنزین نیاز دارند، بیان کرده اس �ت: ای �ن میزان مردم توانای �ی خرید بنزین با نرخ آزاد را ندارند و باید میزان سهمیه آنها افزایش یابد.

جوابیه: جان �ا س �خن از جان �ب م �ا میگویی. الان یک هفته اس �ت نتونستم با شاس �ی بلند دَدی برم ریس! فقط به خاطر سهمیه کم بنزین!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.