جکی چان به ووشو ایران میآید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

علی میرمیران (مربی اس �بق تیم ملی ووش �و) بعد از صدور حکم نایب رئیسی »هدیه تهرانی« برای س �بک تایچی چوان از سوی فدراسیون ووشو، این انتصاب را نمایشی دانس �ت و گفت: فدراسیون برای بخش مردان هم ........ و ..... را بیاورد! محمدرضا گلزار امین حیایی پت مت هانسل گرتل جکی چان جت لی

ربیع �ی (وزی �ر تع �اون کار و رفاه اجتماع �ی): .... حیاط خل �وت هیچکس نیست. شستا هفت هشتا کاخ نیاوران پارک ملت پ.ن: جیمیه �ا »شس �تا « یعنی ش �رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.

س �ید حس �ن قاضي زاده هاش �مي (وزیر بهداشت): .......اساس موفقیت یک دولت است. توانایی مدیریت جهانی ریخت �ن آب آنجای �ی ک �ه بیش �تر میسوزد بگم؟ بگم؟ نظام سلامت کارآمد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.