قربان دست بسیار

Jeem - - الصفحة الأولى -

حدود 60 روز اس �ت ک �ه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار تصویب شده است، اما خبری از افزایش نیست! البته اضافه کردن ای �ن 10 هزارتومان حق اجاره مس �کن مورچهها هم نمیش �ود! راستش توجه بیش از اندازه مس �ئولان محت �رم به بحث طنز و اس �تفاده کاربردی از آن ما را بس �یار خوشحال کرده اس �ت. از همین جا از این دست به کمک بودنش �ان تش �کر ویژه میکنی �م و از قدیم هم گفتهاند قربان دس �ت بسیار، چه در خوردن، چه در کار!

همزم �ان ب �ا افزای �ش قیم �ت گاز و برق با گنجان �دن بندی به ن �ام »ع �وارض « در قبوض و افزایش دس �ت کم 10 ه �زار تومانی بار مالی مجم �وع قبوض گاز و ب �رق. وزارت نیرو طرح جدید به ن �ام »س �اخت نیروگاهه �ای خانگی« بهمنظور صفر شدن مبلغ قبوض برق و حتی گاز به مشترکان پیشنهاد کرده است. وزیر نیرو هم در عملی انتحاری عنوان کرده اس �ت: حتی وزارت نی �رو آمادگی دارد ب �رق مازاد ب �ر مصرف این نیروگاههای خانگی را هم با یک قیمت مناس �ب و به صورت تضمینی خریداری کند. ضمن تش �کر از ایدههای بکر مس �ئولان تقاضا میکنی �م با توجه به نیاز جامعه طرح گاو رایگان برای تهیه شیر و لبنیات در منزل و طرح پالایشگاه خانگی برای تهیه بنزین ارزان خانگی و دستگاه چاپ اسکناس در زیرزمین برای افزایش درآمد، را در دس �تور کار ق �رار بدهی �د. خیل �ی خوب میشود. با تشکر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.