با ما تماش بگیرید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

لیش �انشها! فوق لیشانشها! دیپلمها و زیر دیپلمها برای ش �ما بش �ته ویژهای داری �م. با ما تماش بگیرید. لطفا فوق دیپلمها تماش نگیرند! شتاد حمایت از معتادین تحشیل کرده. پ.ن: مع �اون س �تاد مب �ارزه ب �ا م �واد مخ �در با ا اش �اره ب �ه اینکه 22 درص ص �د از معت �ادان در کش �ور ر دارای م �درک لیس �انس و ب �الای لیس �انس هس �تند، د، گف �ت: در همی �ن رابطه، 15 درص �د معتادی �ن دارای م �درک درک ف �وق دیپلم و 38 درص �د دارای ی م �درک دیپلم هستند. (ر � دلیل

� تعر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.