برنامهاچ تمممممرممم ام

Jeem - - الصفحة الأولى - مریم ملی irjeem. melli@m.

چن �د قدم راه آمدهای و با یک دوس �ت قدیم �ی خاطراتت را مرور میکن �ی، روی صندلیهای ت �ک نف �ره کلاس نشس �ته ای و داری امتحان میدهی و ی �ا پای تلویزیون �ی و برنامه محبوبت را نگاه میکنی، این طور وقتها اس �ت که س �اعت دیگر یک وس �یله برای اعلام وقت نیست. یک وسیله است برای غافلگیری. زمانی که اگر حواست به آن نباشد به سرعت میگذرد و نمیتوانی جلوی �ش را بگی �ری و مهمتر از آن اگر برایش برنامهای نداش �ته باش �ی، به ط �ور حیرتانگیزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.