کورنومترتان را فعال کنید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

بعضیه �ا را دیدهاید ت �ا میخواهند کاری انجام بدهن �د برای اتمامش هم زم �ان تعیین میکنند؟ مثلا همین مامانهای خودمان! برای خریدش �ان، برای پختن غذا یا حتی برای استراحت. در طول روز به خیلی از کارهایشان میرسند و مدام هم گله و شکایت نمیکنند. در حقیقت این که برای هر کارمان یک بازه مشخص تعریف کنیم چیزی اس �ت که ش �اید خیلیهایم �ان از آن خوشمان نیاید. برای یک برنامهریزی خوب باید اول از هر چیزی خودتان را خوب بشناس �ید. این که برای ه �ر کاری چه قدر زم �ان میگذارید و کارهای روزانهت �ان ش �امل چه مواردی میش �ود. اگر تا حالا به این دو موضوع فکر نکردهاید دس �ت به کار ش �وید و خودتان را بسنجید. زمانسنجی با جدول زیر به ش �ما کم �ک میکند تا پیش از آن که زمان به حس �اب 24 ساعتتان برسد، شما به حساب خودتان برسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.