قکوریزی روفقت بده!

Jeem - - الصفحة الأولى -

جل �وی هم �ه کارهای �ت را میگیرد. در یک کت �اب که درباره گذش �ت زمان از ن �گاه آدمهای سرش �ناس بود خواندم »تو ممکن اس �ت تاخیر داشته باش �ی اما زمان نه« . زمانی که گذشتنش را حضرت علی (ع) به گذش �تن ابرها تش �بیه کرده است و تنها راه کنترلش را داشتن برنامه. اول هر س �ال تحصیلی فرصتی است مناس �ب برای برنامه ریزي و حالا که س �وز مهر ماه صورتتان را نوازش میکند وقتش فرا رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.