درصدت را ببند و برو!

Jeem - - الصفحة الأولى -

م �ا جماعت ج �وان اگر یک ق �ران پول هم بدس �ت بیاوریم، آن را به باد میدهیم و بعد حس �رتش میافتد به جانم �ان! خودمان هم نمیفهمیم که بیش �تر پولمان ب �رای چی از دستمان رفت و نابود شد! دقیقا به پای چه چیزی ریخته شد. یک راهکار برای ما وجود دارد تا هم �ان اول کار، جل �وی این گیج و منگ �ی را بگیریم و به تعبیر بهتر، پیش �گیری کنی �م! آن راهکار هم این اس �ت که از اولی ک �ه یک مقدار پول روانه جیبتان ش �د، آن اس �کناسهای ص �اف و ت �ا نخ �ورده را که برقش چشم میزند، به قسمتهای مختلف تقسیمبندی کنید! همی �ن امروز که از هرجایی صد هزار تومان ناقابل به دستتان رسید، با توجه به خرج و مخارج شخصیتان س �ریع آن را دستهبندی کنی �د و به هر دس �ته اس �کناس درصدی را اختص �اص دهید. ب �رای مث �ال میتوانید از الگوی زیر که تقریبا یک الگوی اس �تاندارد است، پیروی کنید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.