خواهران غریب و چیپسهای کیسهای

Jeem - - الصفحة الأولى -

فیلم سینمایی »خواهران غریب« از آن دسته فیلمهای داستانی و جذابی بود که در سال 74 تماشای آن تقریبا به یکی از برنامههای ثابت مدارس ایران تبدیل شده بود و در هر مقطعی از دوران تحصیل در مدرسه که بودید چه دبستان و راهنمایی و چه دبیرستان حتما آن را دیدهاید. من به شخصه یادم میآید که 2 بار در دوران راهنمایی و با اصرار فراوان به مدیر مدرسه، به دیدن این فیلم رفتیم و البته بیشتر از این که فیلم برایمان جذابیت داشته باشد، چیپسهای کیسهای بلندی که در سینماها میفروختند و میتوانستیم در سالن به همراه دوستان میل کنیم، عامل رفتنم براي تماشای فیلم بود. اما اگر از حق نگذریم این فیلم با بازی هنرمندانه مرحوم »خسرو شکیبایی« و کارگردانی »کیومرث پوراحمد« در فهرست فیلمهای برتر ایران قرار دارد و برای من در دسته فیلمهای مورد علاقهام قرار گرفته، حتی یادم میآید در همان سالها آن را روی یک نوار که قدیمترها میتوانستیم با دستگاه ویدئو ببینیم، ضبط کردم. یکی دیگر از جذابیتهای این فیلم در دوران خودش سرودها و ترانههایی مثل »صد دانه یاقوت« ، »مادر من« و »جان مریم« بود که بعدها به یکی از سرودهای ثابت مدارس دخترانه تبدیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.