«گلنار » منو عاشق سینا کرد

Jeem - - الصفحة الأولى -

گلنار مثل گلی بود که گفتند پرپر گشته... شکر خدا دوباره به ده ما برگشته. هنوز این شعر را از دوران کودکی بهخاطر دارم؛ این شعر سوغات اولین فیلم کودکانهای است که در سینما دیدم و در حقیقت اولین فیلمی که از طرف مدرسه به دیدنش رفتم. یادم میآید که در همان سال 67 همراه خانواده به دیدن فیلمی بهنام »بایسیکل ران « به سینما رفته بودم که تقریباً بعد از اتمام فیلم ذهن کودکانهام حسابی قاطی کرده بود؛ اما وقتی همان سال که در مقطع پیش دبستانی بودم و همراه با بچههای کلاس اول مدرسه مان به دیدن گلنار (ساخته کامبوزیا پرتوی) رفتم، انگار که اصلاً این فیلم را برای خود من ساختهاند، آن قدر از آن لذت بردم که 2بار دیگر با اصرار فراوان به مادر، به سینما رفتم و به تماشای آن نشستم. قصه گلنار دختربچه روستایی و ارتباطش با خانم و آقا خرسه فیلم و شعرهای فوقالعاده زیبایی که با خاله قورباغه میخواندند را هنوز به خاطر دارم. الان که خوب فکر میکنم، میبینم که گردش یک روزهای که در آن سال برای اولین بار از طرف مدرسه به سینما رفتم و به تماشای فیلم خاطره انگیز گلنار نشستم، آغاز عشق و علاقه من به سینمای ایران بود و هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.